مدارک پزشکی بیمارستان

مدارک پزشکی بیمارستان

مدارک پزشکی بیمارستان شامل اسناد و سوابق پزشکی بیماران است که در حین درمان و مراقبت از آنها تهیه می‌ شود. این اسناد شامل گزارش‌ های پزشکی، نتایج آزمایش‌ های…